21.01.2019

Ogłoszenie o pracę:

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (w skrócie BCK) poszukuje kandydata na stanowisko:

PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY – NA ZASTĘPSTWO

miejsce pracy: Warszawa – Bemowo

Główne obowiązki:

– Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w filiach Bemowskiego Centrum Kultury polegające głównie na:

   – sprzątaniu korytarzy, biur i pracowni specjalistycznych

   – utrzymaniu w czystości toalet

   – zamiataniu / odkurzaniu  i myciu podłóg

   – opróżnianiu koszy

Wymagania:

– dyspozycyjność – praca w godzinach 18.00 – 23.00

– systematyczność w pracy i planowaniu zadań,

– praktyczne radzenie sobie z problemami,

– otwartość na współpracę,

Wymagania pożądane:

– szybkie i sprawne podejmowanie decyzji,

– gotowość do rozwoju,

–  umiejętność nawiązywania relacji z nowymi osobami,

Oferujemy:

– umowę o pracę na zastępstwo,

– pracę w miłej rodzinnej atmosferze,

Wymagane dokumenty:

 1. CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV – życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru i umieścić tekst oświadczenia na dokumencie cv- życiorys i własnoręcznie podpisz. 


……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

 1. dokumenty z dopiskiem „Pracownik sprzątający na zastępstwo” należy składać osobiście w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, drogą elektroniczną Górczewska 201, pokój 120 lub drogą elektroniczną sylwia.kolinska@bemowskie.pl
 2. termin składania ofert: 24 stycznia 2019 r. do godziny 12:00 W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
 3. CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Górczewska 201,  01-459 Warszawa
 • e-mail: ochronadanych@bemowskie.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych wymaganych w przepisach prawa (wynikających z art. 221 KP) nie będzie możliwy udział w naborze.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (w skrócie BCK) poszukuje kandydata na stanowisko:

PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY – NA ZASTĘPSTWO

miejsce pracy: Warszawa – Bemowo

Główne obowiązki:

– Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w filiach Bemowskiego Centrum Kultury polegające głównie na:

   – sprzątaniu korytarzy, biur i pracowni specjalistycznych

   – utrzymaniu w czystości toalet

   – zamiataniu / odkurzaniu  i myciu podłóg

   – opróżnianiu koszy

Wymagania:

– dyspozycyjność – praca w godzinach 18.00 – 23.00

– systematyczność w pracy i planowaniu zadań,

– praktyczne radzenie sobie z problemami,

– otwartość na współpracę,

Wymagania pożądane:

– szybkie i sprawne podejmowanie decyzji,

– gotowość do rozwoju,

–  umiejętność nawiązywania relacji z nowymi osobami,

Oferujemy:

– umowę o pracę na zastępstwo,

– pracę w miłej rodzinnej atmosferze,

Wymagane dokumenty:

 1. CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV – życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru i umieścić tekst oświadczenia na dokumencie cv- życiorys i własnoręcznie podpisać. 


……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

 1. dokumenty z dopiskiem „Pracownik sprzątający na zastępstwo” należy składać osobiście w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, drogą elektroniczną Górczewska 201, pokój 120 lub drogą elektroniczną sylwia.kolinska@bemowskie.pl
 2. termin składania ofert: 24 stycznia 2019 r. do godziny 12:00 W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
 3. CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Górczewska 201,  01-459 Warszawa
 • e-mail: ochronadanych@bemowskie.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

zwiń
15.01.2019

Laboratorium projektów Chrzanowa

zwiń
21.12.2018

Oszczędzajcie się i odpoczywajcie

zwiń
19.12.2018

Kasa

Kasa Bemowskiego Centrum Kultury jest czynna we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00.

zwiń
19.12.2018

Zaczynamy zapisy na zajęcia i warsztaty podczas ferii

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z tańca towarzyskiego, które odbędą się w czasie ferii zimowych w Bemowskim Centrum Kultury. W ramach dwóch spotkań kursanci poznają trzy różne tańce: walca angielskiego, cha chę i disco sambę.

Nie trzeba znać podstaw i nie trzeba mieć poczucia rytmu. To co jest ważne, potrzebne, a wręcz niezbędne to partner, z którym przyjedziemy na zajęcia. Bo przecież przedmiotem spotkań jest taniec w parze 🙂

Zajęcia są okazją do integracji sąsiedzkiej przy muzyce w klimacie tańca towarzyskiego. To również świetny moment, aby zacząć swoją przygodę z tańcem, zrelaksować się i spędzić miło czas ze swoją drugą połową.

Brak zapisów! Na zajęcia przychodzimy w parach.

Miejsce: Jelonki, Szkoła Podstawowa przy ul. Tkaczy 27
Termin: 30 stycznia i 6 luty godz. 18:00- 19:15

Zajęcia poprowadzi Beata Stpiczyńska, instruktor tańca towarzyskiego z Bemowskiego Centrum Kultury  

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/411012296107382/

zwiń
30.08.2018

Dni wolne od zajęć w sezonie 2018/2019:

1 listopada
11 listopada
24-31 grudnia
1 stycznia
28 stycznia – 10 lutego (ferie – nie ma zajęć tylko dla niektórych grup dziecięcych)
22 kwietnia
1-5 maja
20-30 czerwca (wakacje – nie ma zajęć tylko dla niektórych grup dziecięcych)

zwiń
16.08.2018

Ruszają zapisy na zajęcia w sezonie 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, która na bieżąco jest uzupełniana.
Zapisy >>>
zwiń
07.06.2018

Komunikat:

WAŻNA INFORMACJA – BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA

 

Informujemy, że w związku z unieważnieniem przez Urząd Dzielnicy Bemowo Bemowskiej Karty Mieszkańca z dniem 25.05.2018 r. jesteśmy zmuszeni wycofać się z programu BKM umożliwiającej dotychczas otrzymanie 10% zniżki w opłatach za zajęcia organizowane w naszej instytucji. W dalszym ciągu honorujemy Kartę Warszawiaka oraz Kartę Dużej Rodziny.

 

Informujemy również, że zniżki uzyskane na podstawie Bemowskiej Karty Mieszkańca dotyczące zajęć w sezonie 2017/2018 (czyli do końca czerwca 2018) będą przez nas honorowane.

zwiń
27.03.2018

Otwarta sala prób – już od 6-go kwietnia 2018

Grasz na jakimś instrumencie, ale chciałbyś poznać innych muzyków? Brakuje ci kompanów do wspólnego muzykowania? Przyjdź do OTWARTEJ SALI PRÓB. Otwieramy się w każdy piątek od godz. 18:00 do 22:00. Start 6-go kwietnia 2018.

 

Czym jest otwarta sala prób?

 • To miejsce otwarte dla początkujących młodych muzyków (13-19 lat). Możecie w nim grać jak lubicie i z kim chcecie. Sala prób wyposażona jest w perkusje, gitary elektryczne, akustyczne, basowe, są również wzmacniacze gitarowe oraz nagłośnienie z mikrofonem dla wokalisty. Możecie z nich skorzystać lub przynieść swój własny instrument.
 • Zgłoś się mailem na adres ewa.tyburczy@bemowskie.pl, napisz, jaka muzyka cię interesuje i jaki masz instrument lub jakiego potrzebujesz
 • Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Jak działa?

 • Spotkania odbywają się na zasadzie jam session, następuje rotacyjna, wymiana grających osób
 • Wymieniamy się doświadczeniami i pomysłami
 • Wspólnie dbamy o porządek i instrumenty
 • Szanujemy każdego człowieka bez względu na status, płeć, wiek, religie i wyznawane poglądy
 • Szanujemy czas i wolność ekspresji innych
zwiń
poprzednie aktualności
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl