Zakres działalności
Statut
Zarządzenia
Ogłoszenia o naborze na stanowiska
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp.
Ogłoszenia i informacje
Skargi i wnioski
Udostępnianie informacji publicznej
Plan działalności
Mienie
Ewidencja i rejestry
RODO
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Polityka prywatności
Polityka cookies
Kierownictwo
Działy
Redakcja
 
Zasady przetwarzania danych osobowych w BCK

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych, które powierzacie w trakcie korzystania z oferty naszej placówki kultury jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy rzędzie m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459), ul. Górczewska 201.

2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Waszych danych osobowych, to możecie się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu ochronadanych@bemowskie.pl

3. Administrator danych osobowych – Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: a) realizacji zawartych umów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnie ciążącego na administratorze; c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą firmy następujących kategorii: obsługujące sprzęt monitoringu wizyjnego, serwisu technicznego IT i monitoringu wizyjnego, hostingowe, obsługi portali zajęć, wysyłki biuletynów internetowych, realizacji zajęć i warsztatów statutowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, wtedy przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to jej udzielenie ma zawsze charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych w innych sytuacjach niż na podstawie zgody  jest dobrowolne, niemniej nie podanie ich spowoduje brak możliwości dalszej współpracy.

12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

 

Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych

W trosce o jak największą ochronę powierzonych nam danych osobowych BCK, jako administrator danych wyznaczył do wszelkich spraw związanych z ochroną danych osobowych inspektora ochrony danych BCK, z którym można się skontaktować pod adresem ochronadanych@bemowskie.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych powierzonych BCK prosimy o kontaktowanie się z inspektorem ochrony danych pod wskazanym adresem.

Kontakt z inspektorem ochrony danych pozwoli na zapoznaje się z takimi prawami, jak prawem dostępu do treści swoich danych, prawem do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych, prawem do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawach do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawem do przenoszenia danych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych. Wszystkie podane nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i innymi aktami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.