Zakres działalności
Statut
Zarządzenia
Ogłoszenia o naborze na stanowiska
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp.
Ogłoszenia i informacje
Skargi i wnioski
Udostępnianie informacji publicznej
Plan działalności
Mienie
Ewidencja i rejestry
RODO
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Polityka prywatności
Polityka cookies
Kierownictwo
Działy
Redakcja
 

Skargi i wnioski


Zapraszamy Państwa do wysłania wiadomości na maila: info@bemowskie.pl bez konieczności osobistego stawiennictwa w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowa m. st. Warszawy
(o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej).

Co powinno zawierać pismo?
Pisma tj. podania, wyjaśnienia, żądania, odwołania, zażalenia itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną.
Należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi do Bemowskiego Centrum Kultury, jej adres oraz określić żądanie.
Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Pismo musi być podpisane.


Uwaga!
Procedurę przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków Skargi i wnioski rozpatruje się na podstawie ustawy z dn.14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i z godnie ze zmianą przepisów z dn.11.04.2011r. z uwzględnienie art. 239 § 1.