Konkurs Ofert na posadowienie i prowadzenie punktu (lokalu) gastronomicznego

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

Ogłasza w dniu 14.04.2023 r.

Konkurs Ofert na posadowienie i prowadzenie punktu (lokalu) gastronomicznego nr 2 w Parku Górczewska na niezabudowanej części nieruchomości gruntowej

 1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m st. Warszawy, jako dysponent terenu w Parku Górczewska (Uchwała Nr 103/08 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2008 r.) ogłasza konkurs na posadowienie i prowadzenie punktu (lokalu) gastronomicznego na terenie przyległym do Amfiteatru. Mapa sytuacyjna stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.
 2. Powierzchnia oddana w dzierżawę, na której może zostać posadowiony punkt (lokal) gastronomiczny nr 2 nie może przekraczać 50 m2.
 3. Oferent, który zostanie wyłoniony w ramach konkursu będzie zobowiązany na własny koszt i ryzyko i we własnym zakresie uzyskać wszelkie niezbędne lub wymagane prawem zgody na posadowienie punktu gastronomicznego.
 4. Oferent, który zostanie wyłoniony w ramach konkursu będzie zobowiązany do zapewnienia toalet (z dostępem dla osób z niepełnosprawnością) dla potrzeb klientów punktu gastronomicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Oferent, który zostanie wyłoniony w ramach konkursu, będzie zobowiązany do zapewnienia i opłacenia na własny koszt wywozu nieczystości stałych.
 6. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zapewni Oferentowi, który zostanie wyłoniony w ramach konkursu dostęp do przyłącza elektrycznego zlokalizowanego w amfiteatrze. Koszt doprowadzenia prądu do punktu (lokalu) gastronomicznego oraz koszt zużycia prądu pokrywa dodatkowo Oferent.
 7. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zapewni Oferentowi, który zostanie wyłoniony w ramach konkursu, dostęp do ujęcia wody zlokalizowanej w amfiteatrze. Koszt doprowadzenia wody do punktu (lokalu) gastronomicznego oraz koszt zużycia wody pokrywa dodatkowo Oferent.
 8. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy preferuje Oferentów, którzy będą prowadzić punkt (lokal) gastronomiczny w okresie od dnia 1 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 9. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy dopuszcza możliwość przedłużenia umowy na okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
 10. Oferenci, którzy zaproponują prowadzenie punktu (lokalu) gastronomicznego w okresie krótszym niż preferowany przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy nie zostaną odrzuceni.
 11. Jedynym kryterium rozstrzygnięcia konkursu jest kwota czynszu dzierżawy netto za cały zaproponowany okres dzierżawy wskazany przez Oferenta, nie dłuższy jednak niż od 1 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 12. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ustala minimalną kwotę czynszu dzierżawy netto za okres od 1 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku 64.000 złotych netto, (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych netto).
 13. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu” dostępnym na stronie internetowej bemowskie.pl

REGULAMIN >>>

MAPA SYTUACYJNA >>>

 

14.04.2023
Ikona telefonu
Skip to content