Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ZARZĄDZENIE NR 2009/2021

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 22 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

§ 2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem zamieszczenia treści ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 50 dni od końcowego terminu składania ofert.

3. Oferty należy składać na adres wskazany w załączniku do niniejszego zarządzenia w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konkursowego.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Bemowskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej Bemowskiego Centrum Kultury, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Aldona Machnowska-Góra

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 


więcej szczegółów – https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/836F4210-8D9D-49A0-9143-C343444F9AAD,frameless.htm

28.12.2021
Ikona telefonu