Poszukujemy Zleceniobiorców do pomocy w Dziale Kadr i Płac oraz w Dziale Księgowości

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (w skrócie BCK)

Poszukuje Zleceniobiorców do pomocy
w Dziale Kadr i Płac oraz w Dziale Księgowości

miejsce pracy: Warszawa – Bemowo, ul. Rozłogi 18

Główne zadania:

 • prowadzenie szeroko rozumianych spraw kadrowych (prowadzenie teczek osobowych, pilnowanie terminów badań lekarskich, szkoleń BHP, prowadzenie kartotek urlopowych, prowadzenie ewidencji pracy zdalnej, wystawianie skierowań na badania);
 • przygotowywanie świadectw pracy;
 • zbieranie dokumentów od Zleceniobiorców w celu rejestracji w ZUS;
 • pilnowanie terminów rejestrowania i wyrejestrowywania pracowników w ZUS;
 • kontakt z Urzędami, Komornikami, Zus-em itp.;
 • przygotowywanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
 • prowadzenie rocznych kartotek czasu pracy;
 • wystawianie rozliczeń rocznych dla pracowników;
 • wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego;
 • prowadzenie spraw z zakresu PPK (pilnowanie terminów, potrącanie składek, wysyłanie dokumentów);
 • przygotowywanie pism, odpowiedzi do urzędów itp.
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 • przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników;
 • przygotowywanie list płac pracowników etatowych i pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne;
 • wyliczanie odpraw i jubileuszy;
 • wyliczanie zwolnień lekarskich;
 • przygotowywanie dokumentów do Zus w przypadku zwolnień lekarskich po ustaniu zatrudnienia;
 • przygotowywanie comiesięcznych raportów do ZUS i Urzędu Skarbowego:
 • ścisła współpraca z Działem Księgowości związana z przesyłaniem list płac, wprowadzaniem budżetów i kosztów do systemu przy rozliczeniu rachunków cywilnoprawnych;
 • prowadzenie rejestru zapytań do rejestru sprawców na tle seksualnym:
 • prowadzenie rejestru RODO;
 • wprowadzanie umów i faktur do rejestru;
 • bieżąca kontrola i sprawdzanie raportów do rachunków instruktorskich;
 • inne zadania zlecone przez Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury.

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie magisterskie;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń  biurowych;
 • odpowiedzialność;
 • komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość Prawa Pracy;
 • obsługa programu Płatnik;
 • obsługa programu kadrowo-płacowego Symfonia.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie;
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia;
 • miłą atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Ofertę Zleceniobiorcy zawierającą informację o kandydacie, min. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe.

 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), podanie ich następuje
  z inicjatywy oferenta.

 3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury
  w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w następujący sposób:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru i umieścić tekst oświadczenia na dokumencie – ofercie
i własnoręcznie podpisać.


……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty z dopiskiem „Pomoc w Dziale Kadr i Płac oraz w Dziale Księgowości”” można składać osobiście w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Rozłogi 18, w Sekretariacie – pokój 107 lub na adres mailowy: info@bemowskie.pl

 2. Termin składania ofert: 21.04.2023 r. do godziny 24:00 W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego,
  a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

 3. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 4. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

 5. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 6. Poniższa informacja : „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” powinna zostać skopiowana pod dokumentami składanymi przez kandydata i własnoręcznie podpisana, co będzie stanowiło potwierdzenie zapoznania się z informacjami zawartymi w klauzuli.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” (obowiązkowe)

(PROSZĘ PONIŻSZĄ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ ZAMIEŚCIĆ W SKŁADANYCH DOKUMENTACH I PODPISAĆ)

1. Dane osobowe przetwarzane przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

2. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bemowskie Centrum Kultury
w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Rozłogi 18, 01-310, Warszawa.

3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 18, 01-310 Warszawa lub pisząc na adres e-mail: ochronadanych@bemowskie.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach do Działu Kadr i Płac oraz do Działu Księgowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (zawarcia umowy lub wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych naborach.

5. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w innych procesach rekrutacjach przez okres 3 miesięcy.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Bemowskie Centrum Kultury
w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

9. Przekazane dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji.

10. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

11.. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. w Warszawy.


……………………………………………….

Podpis kandydata

18.04.2023
Ikona telefonu
Skip to content