Pracownik do recepcji

Poszukujemy pracownika do obsługi recepcji.

Główne obowiązki:
– obsługa recepcji

Wymagania:
– dyspozycyjność (praca na zmiany 7 dni w tygodniu),
– punktualność
– odpowiedzialność
– wysoka kultura osobista
– umiejętność szybkiego działania i reagowania na bieżące sytuacje

Wymagania pożądane:
– umiejętność nawiązywania relacji z nowymi osobami,
– praktyczne radzenie sobie z problemami,

Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę zlecenie,
– pracę w miłej rodzinnej atmosferze,

Wymagane dokumenty:
1. CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacja o kandydacie, min. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które są podane jedynie z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w następujący sposób:
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV – życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru i umieścić tekst oświadczenia na dokumencie CV- życiorys i własnoręcznie podpisać.

Sposób składania dokumentów:
1. dokumenty z dopiskiem „pracownik recepcji” można składać osobiście w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, Górczewska 201, pokój 120 lub drogą elektroniczną sylwia.kolinska@bemowskie.pl
2. termin składania ofert: 15 grudnia 2019 r. do godziny 24:00 W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
3. CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
6. Poniższa informacja : „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” powinna zostać skopiowana pod dokumentami składanymi przez kandydata i własnoręcznie podpisana, co będzie stanowiło potwierdzenie zapoznania się z informacjami zawartymi w klauzuli.

Do dokumentów należy dołączyć podpisaną „Informację o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” (obowiązkowe), dostępną w ogłoszeniu na stronie: www.bemowskie.pl

05.12.2019
Ikona telefonu