Bemowo Kültür Merkezi, Varşova’n?n en h?zl? gelişen semtinde bulunan mahalle kültür merkezidir. Konser, tiyatro performanslar?, fikir paylaş?m toplant?lar?, yazarlarla görüşmeler ve komşuluk etkinlikleri düzenlemekteyiz.

Hakk?m?zda

Başkentimiz Varşova’daki Bemowo semtinde faaliyet gösteren Bemowo Kültür Merkezi 2006 y?l?nda, mart ay?nda aç?lm?şt?r. Merkez, başl?ca Bemowo semtinin sakinleri, ama tüm Varşova için de, tüm yaşlarda olan ve her sosyal gruptan gelen kişiler içi etkinlik düzenlemektedir. 2014 y?l?ndan itibaren kültür merkezimiz de?işmektedir. Elemanlar?m?z, yerel topluluk ile çal?şmay? hedeflemektedir. Bemowo semtinin birçok yerinde, çal?ştaylar ile birleştirilen, hibe devir projesi olan Proje Laboratuvar? düzenlemekte, semtteki kitap okuma seviyesini yükselten faaliyetleri desteklemekte, komşuluk akşam yemekleri, müzik ve tiyatro çal?ştaylar? ve mahalle sakinlerinin en önemli sorunlar? konusundaki toplant?lar düzenlemektedir. Ayr?ca, Bemowo hakk?ndaki Tarih Konuşmalar? kapsam?nda semtin kimli?ini araşt?rmaktad?r. Adama Mickiewicz Enstitüsü, Milli Kültür Merkezi, Zbigniew Raszewski Tiyatro Enstitüsü, Yeni Yahudi Müzik Festivali, Polin Polonya Yahudileri Tarih Müzesi, Docs Against Gravity, Orange Vakf?, Varşova Okuyor Festivali ve Varşova Üniversitesi Polonya Kültür Enstitüsü ile birlikte çal?şmaktad?r. Bemowo Kültür Merkezi nezdinde 3275 kg Orchestra, Jazz.fm Radyosu ve Uyum Tiyatrosu (Teatr Zgoda) gibi birimler faaliyet göstermektedir.

Vizyonumuz

Başkentimiz Varşova’daki Bemowo semtinde faaliyet gösteren Bemowo Kültür Merkezi semtin kültürel ve sosyal etkinliklerine aktif olarak katk?da bulunan, ve Polonya’n?n sosyal ve kültürel kalk?nmas?n?n lider merkezi olan olacakt?r. Bemowo Kültür Merkezi, yerel toplulu?u etkinleştirerek, devlet ve toplum ortaklar?, kültür ve sanat ortamlar?, sosyal ve kültürel yenilikçiler ve akademik ortamlar ile birlikte çal?şarak, yerel ba?lamlar? göz önüne alarak, ça?daş dünyada kültürün rolü hakk?ndaki fikir paylaş?m?nda önemli bir yer alacakt?r.

Misyonumuz

Bemowo Kültür Merkezi, topluluk ve yarat?c?l?k kabiliyetlerinin gelişebildi?i bir ortam? oluşturarak, mahalle sakinlerini etkinleştirmekte ve birçok faaliyete dahil etmektedir. Kültür Merkezimiz, kişisel tercihlerine ve tutkular?na sayg? göstererek kişisel gelişimi desteklemekte ve toplumsal ba?lar?, hoşgörü ve sayg? çerçevesinde yaratmaktad?r.

De?erler

Günlük çal?şmalar?m?zda, etkinliklerimizin yüksek kalitesi ve çekicili?i bizim için çok önemlidir. Projelerimiz ve faaliyetlerimiz e?itim ile ilgili, bireysel ve toplumsal de?işimi hedeflemekte ve toplumsal ba?lar? kurmaktad?r. Özel, yenilikçi ve benzeri olmayan etkinlik yelpazesini oluşturmaya çal?şmaktay?z. Faaliyetlerimiz, cinsiyet, yaş, sosyal çevre ve maddi durum gibi özelliklere bakmaks?z?n herkes için aç?kt?r.

Bemowo Kültür Merkezi, Bemowo Semti s?n?rlar?nda bulunan birkaç yerde faaliyet göstermektedir

Başkentimiz Varşova’daki Bemowo semtinde faaliyet gösteren Bemowo Kültür Merkezi
ul. Górczewska 201 (giriş Konarskiego soka?? taraf?nda)
tel: 798.992.039
e: info@bemowskie.pl
01-459 Warszawa
Vergi numaras?: 522-27-99-710

Hesap numaras?: 50 1240 2034 1111 0010 1127 9175 Transfer konusu olarak aşa??daki metni yaz?n: DERS T?P?, GRUP NUMARASI (Leh dilinde) ve KATILAN K?Ş?N?N ADI VE SOYADI. Ödeme, Bemowo Kültür Merkezinde de, sal? ve perşembe günlerinde, 16:00-18:00 saatleri aras?nda yap?labilir.

Ofis

(telefon numaras?, pazartesi ve cuma günleri aras?nda, 8:00-16:00 saatlerinde aktiftir)

Genel müdür
Genel müdür yard?mc?s?

Kültür Kalk?nma Bölümü

Müdür Müdür

Uluslararas? faaliyetler

Kampanya

Devaml? ders ve çal?ştay bölümü

Müdür

Aeromodelklub

?dare – Teknik Bölümü

Muhasebe

Baş Muhasebeci

Kasa

?nsan kaynaklar? ve maaşlar

?haleler

Kira

Kültürel etkinlik ses ve ayd?nlatma hizmetleri

Bemowo Kültür Merkezi nezdinden faaliyet gösteren JazzFm Radyosu

Yaz? işleri bölümünün baş editörü

Vak?f Başkan?

Halkla ?lişkiler, Tan?t?m, Reklam

Kişisel bilgi yöneticisi ile iletişim:

Daha fazla bilgi

Bizi takip et

Bu sayfa çerez kullanmaktad?r. T?klay?p daha fazla bilgi al?n.

Kroki ve harita

Vak?f merkezine (ul. Górczewska 201) ulaş?m: nolu otobüsleri 109, 154, 171, 190, 523 ? KONARSKIEGO dura??.

Eğitmenler

Dans

Görsel Sanatlar

Ö?renmek ve e?lenmek

Spor

Tiyatro

Vokal

Ikona telefonu
Skip to content