18.06.2019

Ogłoszenie o naborze

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (w skrócie BCK) poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik Działu administracyjno – technicznego https://bemowskie.pl/content-dir/uploads/2016/01/CCE20190617.pdf

zwiń
21.05.2019

Uwaga, zamknięta kasa

Uprzejmie informujemy, że w tygodniu 20-24 maja, kasa będzie nieczynna.

zwiń
08.04.2019

Ogłoszenie o naborze:

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (w skrócie BCK) poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik Działu administracyjno – technicznego

miejsce pracy: Warszawa – Bemowo

Główne obowiązki:

 1. Obsługa administracyjno techniczna wszystkich imprez organizowanych przez BCK
 2. czynności związane z prawidłowym obiegiem dokumentów (przygotowywanie dyspozycji, opis faktur, klasyfikacja budżetowa wydatków)
 3. Reagowanie na zgłaszane potrzeby innych działów BCK
 4. Koordynowanie działań mających na celu zapewnienie właściwego użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu BCK
 5. Prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych
 6. Koordynacja oznakowania środków trwałych i wyposażenia, dokumentowanie zmian środków trwałych
 7. Sporządzanie comiesięcznych deklaracji wpłat na PEFRON oraz deklaracji rocznej
 8. Kontrola i monitoring umów długofalowych BCK oraz prowadzenie spraw w zakresie telefonii komórkowej, umów MPWiK, telewizji, prasy oraz umów nieregularnych związanych z działalnością BCK
 9. obsługa pracowniczego ubezpieczenia grupowego oraz ubezpieczenia majątku BCK,
 10. Prowadzenie kart osobistego wyposażenia
 11. prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 12. Opieka nad stażystami oraz wolontariatem w BCK

Wymagania:

– dyspozycyjność (praca na zmiany oraz w weekendy),

– szybkie i sprawne podejmowanie decyzji,

– systematyczność w pracy i planowaniu zadań,

– otwartość na współpracę,

Wymagania pożądane:

– gotowość do rozwoju,

– umiejętność nawiązywania relacji z nowymi osobami,

– prawo jazdy

– praktyczne radzenie sobie z problemami,

Oferujemy:

– umowę o pracę na pełen etat,

– wynagrodzenie podstawowe z możliwością premii uznaniowej,

– możliwość rozwoju,

– pracę w miłej rodzinnej atmosferze,

Wymagane dokumenty:

 1. CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV – życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru i umieścić tekst oświadczenia na dokumencie cv- życiorys i własnoręcznie podpisać. 


……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

 1. dokumenty z dopiskiem „pracownik gospodarczy BCK” należy składać osobiście w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, drogą elektroniczną Górczewska 201, pokój 120 lub drogą elektroniczną sylwia.kolinska@bemowskie.pl
 2. termin składania ofert: 15 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00 W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
 3. CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Górczewska 201,  01-459 Warszawa
 • e-mail: ochronadanych@bemowskie.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

zwiń
20.03.2019

Wspólna Kuchnia / Common Kitchen / Общая кухня

[POL / ENG / RUS]

Projekt międzynarodowy
„Wspólna kuchnia”
w Dwóch Jelonkach

Pochodzisz z innego kraju i chciałbyś opowiedzieć o sobie, swojej ojczyźnie i życiu w Polsce? Chcesz poznać swoich sąsiadów i wziąć udział w wyjątkowych spotkaniach w międzynarodowym gronie? A przy okazji lubisz jeść i gotować?

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu nowego projektu międzynarodowego w Dwóch Jelonkach – Miejscu Aktywności Lokalnej, czyli wspólnej przestrzeni sąsiedzkiej.

Kontakt: alicja.staniszewska@bemowskie.pl

Zgłoszenie

International Project

“Common Kitchen”

In Dwa Jelonki

Do you come from a different country and would you like to tell about yourself, your homeland and life in Poland? Do you want to get to know your neighbors and take part in the exceptional meetings with the  international group? Moreover do you like to eat and prepare food?

We invite you to get in the creation of a new international project at Dwa Jelonki – the Local Activity Spot, i.e. a shared neighborhood space.

Contact: alicja.staniszewska@bemowskie.pl

Application form

Международный проект

“Общая кухня”

в MAL Dwa Jelonki

Родом из другой страны и хотел быть рассказать о себе, своей Родине и жизни в Польше? Хотел бы  познакомиться со своими соседями и поучаствовать в замечательных встречах в международном кругу? А может просто любишь готовить и трапезничать?

Приглашаем к сотрудничеству при создании нового международного проекта в “Dwa Jelonki”- месте  локальной активности жителей.

Контакт: alicja.staniszewska@bemowskie.pl

Заявкa на участие

zwiń
15.01.2019

Laboratorium projektów Chrzanowa

zwiń
19.12.2018

Kasa

Kasa Bemowskiego Centrum Kultury jest czynna we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00.

zwiń
30.08.2018

Dni wolne od zajęć w sezonie 2018/2019:

1 listopada
11 listopada
24-31 grudnia
1 stycznia
28 stycznia – 10 lutego (ferie – nie ma zajęć tylko dla niektórych grup dziecięcych)
22 kwietnia
1-5 maja
20-30 czerwca (wakacje – nie ma zajęć tylko dla niektórych grup dziecięcych)

zwiń
16.08.2018

Ruszają zapisy na zajęcia w sezonie 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, która na bieżąco jest uzupełniana.
Zapisy >>>
zwiń
07.06.2018

Komunikat:

WAŻNA INFORMACJA – BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA

 

Informujemy, że w związku z unieważnieniem przez Urząd Dzielnicy Bemowo Bemowskiej Karty Mieszkańca z dniem 25.05.2018 r. jesteśmy zmuszeni wycofać się z programu BKM umożliwiającej dotychczas otrzymanie 10% zniżki w opłatach za zajęcia organizowane w naszej instytucji. W dalszym ciągu honorujemy Kartę Warszawiaka oraz Kartę Dużej Rodziny.

 

Informujemy również, że zniżki uzyskane na podstawie Bemowskiej Karty Mieszkańca dotyczące zajęć w sezonie 2017/2018 (czyli do końca czerwca 2018) będą przez nas honorowane.

zwiń
poprzednie aktualności
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl