Deklaracja dostępności

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bemowskie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 06.02.2015.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.01.2023.
Raport o stanie zapewnienia dostępności: 12.03.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC – anulowanie podpowiedzi
 • CTRL + [+] aby powiększyć widok
 • CTRL + [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności – Inka Bąkowska, 798 991 753, inka.bakowska@bemowskie.pl.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt j.w.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie adresu podstrony gdzie znajduje się materiał,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wszystkich wyżej wymienionych możliwości, wniosek można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dostępność architektoniczna

Bemowskie Centrum Kultury ul. Rozłogi 18
Lokal nie zapewnia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie ulicy od strony ul. Rozłogi 15. W wejściu jest jedna para automatycznie rozsuwanych drzwi z lekkim opóźnieniem. Szerokość drzwi 100 cm. Po prawej stronie w dużym holu znajduje się recepcja obiektu w odległości około 3 m. Na wprost wejścia są schody oraz winda w odległości około 7 m. Sale zajęciowe są na pierwszym piętrze gdzie można się dostać schodami bądź windą. W windzie znajdują się dostępne przyciski (wypukłe cyfry arabskie). Do sal zajęciowych należy skierować się korytarzem w lewo natomiast do biur w prawo. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń lokalowa włącznie z toaletą. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla na tabliczkach przy drzwiach do sal i biur. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Zapewniamy tłumacza języka migowego online.

Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki” ul. Rozłogi 18
Lokal nie zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie ulicy od strony ul. Rozłogi 15. W wejściu jest jedna para automatycznie rozsuwanych drzwi. Po prawej stronie w dużym holu znajduje się recepcja obiektu w odległości około 3 m. Na wprost wejścia są schody oraz winda w odległości około 7 m. Należy udać się na pierwsze piętro i skręcić w korytarz po prawej stronie.
Wewnątrz dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń lokalu włącznie z toaletą. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla na tabliczkach przy drzwiach do sal i biur. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Zapewniamy tłumacza języka migowego online.

Amfiteatr Bemowo ul. Raginisa (Park Górczewska)
Lokal nie zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (brak pętli indukcyjnej). Do obiektu prowadzą dwa wejścia, jedno wejście od ulicy Raginisa, drugie od parkowej alei Henryka Jordana. Obiekt znajduje się na parterze. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń obiektu, włącznie z toaletami. Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Amfiteatrze brakuje oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Filia przy ul. Powstańców Śląskich 108A
Lokal nie zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do obiektu prowadzą dwa wejścia, jedno na tyłach restauracji McDonalds (tylko schody), drugie od strony Apteki Ziko, gdzie znajduje się podjazd do budynku. Sale zajęciowe znajdują się na pierwszym piętrze. Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest winda (wejście od strony apteki) oraz toaleta z poręczą. Na teren obiektu można wprowadzić psa asystenta i psa przewodnika. W filii brakuje oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Filia przy ul. Górczewskiej 201
Lokal nie zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do obiektu prowadzi wejście od strony ul. Konarskiego. Po przejściu przez furtkę należy kierować się wzdłuż budynku do jego końca. Do drzwi jest podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych. Przestrzenie zajęciowe znajdują się na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze. Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest winda jedynie od strony szkoły przy wejściu na wprost furtki. Na teren obiektu można wprowadzić psa asystenta i psa przewodnika. W filii brakuje oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Filia przy ul. Człuchowskiej 25 (Hala Wola)
Lokal nie zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do obiektu prowadzi wejście od strony ul. Człuchowskiej (od bazarku, w połowie długości budynku). Po wejściu na klatkę schodową należy kierować się na drugie piętro. Brak podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych oraz brak windy oraz brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na teren obiektu można wprowadzić psa asystenta i psa przewodnika. W filii brakuje oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!