“Przyjaźń i Synergia” – międzynarodowa kolacja, koncert, impreza

21 kwietnia / pt
17:00-3:00
Klub Karuzela
ul. Konarskiego 85
wstęp wolny

 

English below / Русский ниже

Tańczyłeś kiedyś ze swoim sąsiadem? Albo jadłeś z nim pyszną kolację? A może muzykowaliście do białego rana? Jest takie miejsce w Warszawie, gdzie niedługo będzie to możliwe, a jego nazwa mówi wszystko – Osiedle Przyjaźń. Bemowskie Centrum Kultury, program Sąsiedzi 3 // Сусіди 3 // Суседзі 3 i projekt Synergia mają zaszczyt zaprosić wszystkich ciekawskich sąsiadów (z bliska i daleka) na jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Już 21 kwietnia będzie miała tam miejsce międzynarodowa kolacja połączona z piknikiem sąsiedzkim, warsztatami muzyczno-wokalnymi, koncertami i imprezą taneczną w kultowym klubie Karuzela!

🌞 18:00 → Poznajmy się! – warsztaty, które poprowadzi Anna Sadowska – pedagog teatru, animatorka kultury, wulkan energii.

🍜 19:00 – 22:00 → Międzynarodowa kolacja. Poczęstunek zapewnia Kuchnia Czerwony Rower, ale zachęcamy też do przynoszenia przyrządzonych przez Was, ulubionych potraw.

🎷 21:00 → Jam session, koncert improwizowany i warsztaty wokalne. Muzyczną niespodziankę poprowadzą Edka Jarząb i Gleb Michałowski w towarzystwie międzynarodowych muzyków mieszkających w Warszawie. Będzie tajemniczo, magicznie i różnorodnie!

💃 22:00 – … → Impreza taneczna w klubie “Karuzela”. Usłyszymy wspaniałych DJów, miłośników nietypowych rytmów i kolekcjonerów winyli z każdego zakątka świata. Dzięki nim z pewnością wszyscy razem z Karuzelą zakręcimy się w koło!

Sąsiedzi 3.0 to program pozaformalnej edukacji obywatelskiej dla lokalnych aktywistów i animatorów społeczno-kulturalnych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Celem programu jest wsparcie działaczy i animatorów, którzy zajmują się aktywizacją społeczności lokalnych, zmniejszanie nierówności społecznych, budowanie dialogu, solidarności, i międzynarodowej współpracy. Uczestniczkami Sąsiadów 3.0 i pomysłodawczyniami międzynarodowej kolacji są Ola Rusinek i Jacqueline Horodyńska.

Kolektyw Synergia obrał sobie za cel łączyć ponad podziałami, uświadamiać, oraz czynić dobro w pięknym i radosnym stylu. Synergia to dotychczas wydarzenia muzyczno – artystyczne o wymiarze społecznym. Pełny dochód z pierwszej imprezy został przekazany Polskiemu Forum Migracyjnemu na bezpośrednią pomoc potrzebującym migrantom.

______________________________________________________

“Friendship and Synergy”- international dinner, improvised concert and party!

Have you ever danced with your neighbor? Or had a great dinner with them? Or maybe you played music together until dawn? There is a place in Warsaw where soon it will all be possible. And its name tells it all- Osiedle Przyjaźń (Friendship Estate). Bemowskie Cultrual Center, Neighbors 3.0 program and Synergy Project are pleased to invite all of the interested neighbors (from both nearby and far away) to participate in an unique event. On the 21st of April we will hold a student’s dinner, neighbors picnic, musical and vocal workshop, concerts and a dance party in the cult club “Karuzela” (Carousel)!

🌱 17:00 → Collective replanting of an olive tree- after the cold winter months the tree will finally come back to the square in front of the Karuzela club. “Olea Europea” is a project of an artist Anna Shimomura. The olive tree bonds together Christians, Jews and Muslims- it’s a symbol of unity and our mutual roots, an expression of solidarity and renouncement of xenophobia and building walls. 👋🏼 👋🏾 👋🏿

🌞 18:00 → “Let’s get to know each other!” Workshop with Anna Sadowska- theater educator, cultural events organizer and a true volcano of energy!

🍜 19:00-22:00 → International dinner. The food will be provided by Kuchnia Czerwony Rower (Red Bike Kitchen), but we encourage you to cook, bring and share your favorite dishes!

🎷 21:00 → Jam session, improvised concert and vocal workshop. A musical surprise prepared by Edka Jarząb and Gleb Michałowski accompanied by international musicians living in Warsaw. Whatever will happen it’s going to be mysterious, magical and diverse!

💃 22:00-… → Dance party at the “Karuzela” club. The music will be delivered by a group of great DJs- lovers of unusual rhythms who collect vinyl records from all over the world. Their sounds will surely makes us all spin round together till the very morning!

Sąsiedzi 3.0 (Neighbors 3.0) is a program providing unformal citizenship education for social and cultural activists from Poland, Ukraine and Belarus The aim of the program is to support activists and organizers who work on activating local communities, fighting social inequalities and creating opportunities for dialogue, solidarity and international cooperation. The initiators of the idea of the international dinner- Ola Rusinek and Jacqueline Horodyńska- are participants of the Sąsiedzi 3.0 program.

Kolektyw Synergia’s (Synergy Collective) goal is to unite people across divisions, raise awareness and bring good in a beautiful and cheerful manner. Synergy organizes musical and artistic events which have a social dimension to them. The whole income from the Collective’s first party was granted to the Polish Migration Forum- an organization which brings help to the migrants in need.

______________________________________________________

„Дружба и Синергия” Международный ужин, импровизированный концерт и пати!

Ты танцевал когда-нибудь со своим соседом? Или ужинал с ним вкусно? Может вы музицировали вместе до рассвета? Есть в Варшаве такое место, где это скоро будет возможно, и его название говорит само за себя – Усадьба Дружба.
Бемовский Центр Культуры, программа Соседи 3.0 и проект Synergia (Синергия) рады пригласить всех любознательных соседей (близких и далеких) на уникальное событие!
Уже 21 апреля в усадьбе Дружба будет происходить международный ужин сопровождаемый музыкально-вокальными мастер-классами, концертами и танцами в культовым клубе “Карусель”.

🌱 17:00 Пересаживаем оливковое дерево – после зимних месяцев Олива вновь вернётся на своё место. „Olea Europea” является проектом артистки Anny Shimomury (Анны Шимомуры). Олива объединяет христиан, иудеев и мусульман, онa символ единства и наших общих корней, онa символ солидарности и протеста против ксенофобии и возведения стен.

🌞 → 18:00 Давай познакомимся! Мастер-класс Anny Sadowskiej (Анны Садовской). Она педагог, аниматор культуры и просто вулкан энергии.

🍜 19:00 – 22:00 → Международный ужин. Угощение готовит Kuchnia Czerwony Rower (Кухня Красный Велосипед), но будет здорово, если вы приготовите и принесете из дома свои любимые блюда.

🎷 21:00 → Джем-сейшн. Импровизированный концерт и вокальные мастер-классы. Музыкальный сюрприз поведут Edka Jarząb (Эдка Яжомб) и Gleb Michałowski (Глеб Михайловский) в компании международных музыкантов живущих в Варшаве. Будет разнообразно, загадочно, волшебно.

💃 22:00 → Пати в клубе „Карусель”. Услышим замечательных Диджеев, любителей необычных ритмов и коллекционеров виниловых пластинок со всех уголков мира! Благодаря им, мы закружимся вместе с „Каруселью”.

Соседи 3.0 это программа неформального гражданского образования для местных активистов и социально-культурных аниматоров из Польши, Украины и Белоруси. Целью программы является поддержка деятелей культуры и аниматоров, которые занимаются активизацией местных сообществ, уменьшением социального неравенства, созданием возможности для диалога, солидарности и международного сотрудничества. Участницами программы Соседи 3.0 и авторами идеи международного ужина являются Ola Rusinek (Оля Русинек) и Jacqueline Horodyńska (Жаклин Хородынска).

Коллектив Synergia (Синергия) поставил цель – объединять, просвещать и делать добро – красиво и радостно. Synergia (Синергия) до сих пор организовывала музыкально – художественные мероприятия с общественным аспектом. Весь доход полученный во время первого мероприятия был передан Польскому миграционному форум для непосредственной помощи нуждающимся мигрантам.

21 kwietnia / pt
17:00-3:00
Klub Karuzela
ul. Konarskiego 85
wstęp wolny
Ikona telefonu